Slora Mølles Venner er meget aktive, og dugnadsinnsatsen der er megastor. Mye har skjedd, og fortsetter å skje framover. 

Slora Mølle

 

Slora Mølles Venner - årsmøte 2022

Møtet ble avholdt på BesteFarHuset 21. april 2022, med godt frammøte. Leder Dag-Einar Hellerud ledet alt stødig igjennom.

Før selve årsmøtet, viste Odd Mobæk dronebilder fra området rundt Slora Mølle, og åa som bukter seg som en slalåm-løype i landskapet. 

Styret i 2022 ble etter valg følgende: 
Leder med økonomiansvar: Dag-Einar Hellerud, valgt for ett år
Nestleder: Dag Ivar Winding-Sørensen, valgt for to år
Styremedlem: Hans Bjørge, valgt for to år 
Styremedlemmene Vidar Harfallet og Tore-Petter Hellerud var ikke på valg, begge ett år til

Vidar Harfallet er også valgt som varamedlem for ett år i  Blaker og Sørum Historielags styre, og møter der som Slora Mølles representant. 

Se hele årsmøtereferatet for 2022 nedenfor.

Her er noen bilder:

  

  

  

 

Utdrag fra "Årsberetning 2021 for Slora Mølles Venner" 

Styret i 2021 - etter valg i digitalt årsmøte: 
Leder: Dag-Einar Hellerud 
Nestleder: Dag Ivar Winding-Sørensen
Sekretær: Eksterne saker ivaretas av nestleder. Interne saker ivaretas av leder.
Økonomiansvarlig: Foreningsøkonomi ivaretas av leder. Prosjektøkonomi ivaretas av nestleder.
Styremedlem: Vidar Harfallet, Hans Bjørge og Tore-Petter Hellerud

Dag Ivar Winding-Sørensen møtte som Slora Mølles representant i Blaker og Sørum Historielags styre. 
Valgkomite er Hans Bjørge. 
 
Restaureringsprosjekter:
I 2008 begynte Slora Mølles Venner å forme seg, med stiftelse i 2009. I 2012 kom første tilsagn om prosjektstøtte fra Kulturminnefondet, også i 2015 og 2017.  Støtte er også mottatt støtte fra andre institusjoner, blant annet kommunen(e).
Det formelle restaureringsprosjektet vi påtok oss i 2012 er formelt avsluttet, revidert regnskap, sluttrapport og økonomi er tilbakeført til historielaget. Venneforeningen fortsetter dugnadskveldene med sikte på å gjennomføre løpende oppgaver.

* Plansikten. Plansikten er restaurert og remontert. Den er under innkjøring, noe justering gjenstår. Vakuumviften og vakuumstrømpene i avsugsmekanismen for melstøv i sikteanlegget er restaurert og operativt. Lagersiloen som samler opp det ferdige melet er operativ. 

* Turbinhuset. Gjenoppbyggingen av turbinhuset i gammel tappeteknikk har vært mer tidkrevende enn opprinnelig antatt. Bygget er ferdig panelt med ospebord av selvskåret virke fra egen hogst og taket og gulvet er lagt. Turbinhuset er ferdig.

* Generator og husturbin. Generatoren stå i Moss, vi har mottatt et overslag på ca. kr 138 000,- for omvikling og restaurering. Vi må vurdere om vi kan anskaffe en som er operativ. Turbinen er separert og er under gjenoppbygging som utføres av dugnadsgjengen.

* Sammalskverna. Den er fortsatt funksjonell i demonstrasjonsøyemed.

* Hjelpemotoren Grei brukes oftere til demonstrasjonskjøring for besøkende. Den hadde et uhell ved første oppstart da kjølevannspumpen havarerte. Entusiaster ved Rainpower på Sørumsand stilte opp og laget et nytt pumpehus for oss. Motoren ble driftsklar tidlig på høsten. Drivstoffanlegget er under vedlikehold.

* Drivlinjen. Den er justert opp og roterer fint. Reimene er på plass. Den kan nå kjøres med elektrisk motor for demonstrasjon, men justering og innkjøring er ikke helt ferdigstilt.

* Nåledam. Den økonomiske delen av delprosjektet er avsluttet, noe praktisk arbeid gjenstår.

* Newtonpark. Vanntilførsel er etablert med to stk 110mm rør fra demningen. Det er bygget overgang over turbinrøret med adkomst under Møllebrua. Under befaring er det opprettet et utkast for planskisse.

* Elektrisk installasjon. Det er senhøstes avholdt et par befaringer med en representant fra T&B Hansen Installasjon og et foreløpig arbeidsdokument er opprettet. Vi er lovet et prisoverslag, men ingen har fulgt opp saken i vinter og intet er mottatt. Hovedinstallasjonen blir et 230V’s-anlegg. I tillegg riggers det et lite 12V likestrømanlegg med noen lampepunkter slik at vi kan vise egenprodusert strøm.

* Publikumsaktivitet og demonstrasjoner. Gårdskverna fra Nordal gård brukes for demonstrasjonsmaling ved omvisninger. Det krever fortløpende vedlikehold og rengjøring som øker i omfang med frekvensen av besøkende. Den hånddrevne kverna, som alle får benytte, er et populært innslag.

* Besøkssenter. Slora Mølle utvikler seg som et besøkssenter, som over tid vil kreve driftsrutiner med en besøks- og vaktplan. Dette håper Slora Mølles Venner å kunne opparbeide i samhandling med styret i Blaker og Sørum Historielag og med naboen vår, bevertningsstedet Bestefarhuset.

* Besøk og profilering. I de senere årene har Slora Mølle kommet frem i regionens bevissthet. Kulturminnet har fått verneklasse 1 i kommunens kulturminneplan. Besøksfrekvensen i mølla øker, med skolebesøk, foreninger og tilfeldige besøkende. Et samarbeid mellom mølla og Bestefarhuset utvikles løpende. Opplev Sørum og Eight Amcars Club ønsker også å samarbeide med oss. Rutebussen fra Sørumsand passerer også Slora Mølle. 

Se hele årsberetningen for 2021 nedenfor.

-------------

Slora Mølle - dugnader våren 2022

Tekst og foto: DagWS

Dugnadene for 2022 er kommet i gang igjen på Slora Mølle, og fremmøtet er upåklagelig. Brith fører som vanlig fremmøteprotokoll og registrerer arbeidede timer. Dugnadsgjengen kommer som normalt sigende inn utover eftermiddagen på onsdagen, og rundt kl. 18.00 er vakten fulltallig, og aktiviteten stor på alle postene.
- Hovedoppgavene nå er i hovedsak ferdigstilling av store prosjekter. 
- Prosjektering av nye oppgaver som skal bestilles av styret i Blaker og Sørum Historielag forberedes. Når igangsetting besluttes skal finansiering sikres, arbeidsplaner utarbeides og bestillinger gjøres.

Hovedoppgavene så langt i vår er:

* DAM: Dag-Einar Hellerud og Vidar Harfallet gjør sluttarbeidene på nåledammen. Dersom dammen holder vannet, kan vannspeilet i nåledammen heves til overkant av turbinrørinntaket. Nå skal nålene justeres i høyden, vanngjennomstrømning under bunnsvillene stenges, dambroen sikres og vannrørene til newtonparken justeres for vanntilførsel. Derefter lukkes nåleporten, vannspeilet i dammen heves til overkant av luken i turbinrør-inntaket. Luken skal være snekkestyrt for å lage en jevn bevegelse ved åpning og lukking. Den oppgaven gjenstår.
Et utkast til driftsreglement for damtrimming foreligger. Innøving av damvokter-oppgaver gjenstår.


* LIKESTRØMSANLEGG: Bjørn Undrum og Even Woxen arbeider nå med montering av husturbinen, som igjen skal drive likestrømsaggregatet i Slora Mølle. Hovbedturbinen sørger for teknisk drift av maskineriet i mølla. Husturbinen drev en likestrømsgenerator for belysning i mølla og møllerens bolig. Anlegget er fra 1908. 

Husturbinen sto i rekke med hovedturbinen da restaureringsarbeidene tok til i 2009. Husturbinen ble lagret i påvente av at andre viktige turbinfunksjonene ble ferdig restaurert. Nå er tiden kommet til den, og ledeapparatet er første oppgave. Derefter følger omvikling av generator. Generatoren står nå hos Kymar i Moss. Vi har mottatt et prisforslag som er til vurdering, men arbeidet er foreløpig ikke satt i bestilling.
Installasjonsarbeider for likestrøm og belysning er ikke satt i bestilling, men anbudsinnbydelse foreligger.

Even og Bjørn studerer turbinen   Turbinen   Even og Bjørn studerer anlegget

* NEWTONPARK: 
På de store bergene nedenfor mølledammen mellom turbinrøret og åa tenker vi at det kan utvikles et opplevelsesområde hvor barn og voksne kan leke med vann ved bruk av teknikk og fysiske lover. I flere år har en vannrenne vært i drift, der elevene sammen med venneforeningen og folk fra skoleavdelingen i Teknisk Museum har assistert skole elever i leken. Nå er denne renna kommet på plass igjen efter iherdig innsats av Hans Marigård og Kaj Hedlund. Samtidig som vannspeilet i mølledammen stiger, begynner også vannet å renne i to strømningsrør som ligger i dammen. Her vil det efterhvert komme betydelige vannmengder, som forsyner andre apparater eftersom de bygges.

Vannrenne   Strømmingsrør
 
Gangbro? Fra Newtonparken og over på motsatt side av åa verserer våte drømmer om å bygge en vakker gangbro til møllas nyervervede arealer på 6,8 mål skog og fjell. På dette området er det arkitekten Maria Nesvåg planla en fremtidig opplevelsespark med fornybar energi, biologisk mangfold og naturvern som mantra. Det var det gjennomgående temaet i hennes masteroppgave ved Arkitekthøyskolen i København der hun gikk ut med beste karakter.

* KAFFEKOS: Og så har venneforeningen kaffekos da, som Brith står for.

Kaffekos på mølla
Her fra venstre sitter Tore-Petter Hellerud, Bjørn Undrum, Dag-Einar Hellerud, Vidar Harfallet, Even Woxen og Magnar Olsen.
Brith er av gårde og henter mer kaker, Hans Marigård og Hans Bjørge er gått hjem. Det er også Kaj Hedlund og Håkon Sand.
Og DagWS tar bilder.